Algemene Verkoopsvoorwaarden

AboveSecond – Algemene voorwaarden
Effectief vanaf 01 januari, 2019

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijke bepalingen.

Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Above Second onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de klant (Opdrachtgever), zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de Opdrachtgever een gelijkaardige clausule bevatten. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren steeds. De Opdrachtgever erkent en bevestigt voorafgaandelijk aan elke transactie/bestelling kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, en deze door de enkele uitvoering van de transactie uitdrukkelijk te aanvaarden. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Zodra Above Second een opdrachtbevestiging ontvangen heeft vanwege de Opdrachtgever is er sprake van een aanvaarding met het door ons gemaakte aanbod en met deze Algemene Voorwaarden.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Above Second niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2 . Leveringen en termijnen .

De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de door AboveSecond meegedeelde afleveringsdatum is louter indicatief en kan geenszins als bindend worden beschouwd, tenzij deze uitdrukkelijk vermeld werd als deadline in de bijzondere voorwaarden. Vertraging in de levering geeft de Opdrachtgever geen recht op enige vorm van schadevergoeding of prijsvermindering, noch op annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Indien er door de Opdrachtgever bijkomende informatie dient verstrekt te worden (documenten, originelen, beelden, logins, e.a.) aan Above Second voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Above Second ter beschikking heeft gesteld. De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

Duur van de overeenkomst.
Tenzij anders wordt overeengekomen worden overeenkomsten van dienstverlening (onderhoudscontracten) voor onbepaalde duur aangegaan. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving.
De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.

3.Beëindiging van de overeenkomst.

Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen, heeft Above Second het recht om de overeenkomst met de Opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder aan de Opdrachtgever enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in volgende gevallen:

● faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling door of van de Opdrachtgever, of het indienen tot een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie
● niet of niet tijdige betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, of
● wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft om haar verplichtingen voortvloeiend uit de onderhavige algemene voorwaarden te voldoen

In geval van ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig de hierboven vermelde gevallen worden alle vorderingen van AboveSecond onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar.

4. Overmacht .

AboveSecond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AboveSecond geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AboveSecond niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de Opdrachtgever zelf. AboveSecond kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Fasering van de opdracht.

Above Second is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Above Second zal steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds
beschouwd als meerwerk.

6. Betaling.

Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen zijn betaalbaa r 10 dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidend akkoord. De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Above Second worden gewijzigd gedurende de looptijd van het contract. De Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijke
communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Opdrachtgever na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het contract kosteloos en zonder motivering op te zeggen.

In geval de klant de overeenkomst/een fase van de overeenkomst voortijdig beëindigd en/of in geval van annulering van de bestelling door de Opdrachtgever, zal deze aan AboveSecond een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de prijs van de opdracht/fase onverminderd de betaling van de openstaande facturen voor het geleverde werk en onverminderd de mogelijkheid voor AboveSecond om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

Bij niet betaling op de vervaldag zullen de openstaande bedragen een verwijlintrest van 10% per jaar opbrengen (met een minimum van € 40) tot hun volledige betaling, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag openstaand bedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 40,00 op het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom en de intresten.

7. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door AboveSecond -in het kader van de overeenkomstgeleverde zaken blijven eigendom van AboveSecond tot na de integrale betaling met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding. De Opdrachtgever kan de geleverde zaken voordien niet aan derden in onderpand geven noch in eigendom overdragen. AboveSecond wordt gesubrogeerd in de rechten van de Opdrachtgever om de zaken terug te vorderen die zich bij derden bevinden.

Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van de facturen van AboveSecond zullen alle gebruiksrechten/eigendomsrechten uitsluitend berusten bij AboveSecond en dit tot op het moment van de algehele betaling.

Bij de realisatie van een website ontvangt de Opdrachtgever slechts de:
– toegangsrechten tot de hosting server (FTP en/of php MySQL) en/of
– toegangsrechten als administrator op de website na de integrale betaling van alle niet-betaalde facturen met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding.

8. Wijzigingen in de opdracht.

AboveSecond is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht nadat AboveSecond dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht zijn ten laste van de Opdrachtgever.

AboveSecond behoudt zich het recht voor om, in overleg met de Opdrachtgever, wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opdracht indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op een schadevergoeding.

9. Bewaargeving.

AboveSecond is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen.

10. Communicatie.

Tenzij anders overeengekomen kan elke communicatie tussen AboveSecond en de Opdrachtgever rechtsgeldig gevoerd worden via elektronische communicatie. De facturatie gebeurt elektronisch. Door de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, aanvaardt de Opdrachtgever het gebruik van een elektronische factuur. De elektronische factuur zal het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal de wettelijke betekenis en draagwijdte van de factuur hebben. De facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de Opdrachtgever opgeeft. De Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens.

11. Klachten.

Klachten met betrekking tot de door AboveSecond uitgevoerde opdracht dienen binnen 14 dagen na de aflevering schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld. Nadien kunnen hierover geen klachten meer worden geformuleerd en wordt de kwaliteit, het werk en de levering geacht integraal aanvaard te zijn. Het indienen van een klacht ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting om de facturen tijdig te betalen, een klacht staat niet zonder meer gelijk aan het protesteren van de factuur.

Alle klachten mbt facturen dienen binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend aan AboveSecond te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden levering, werk en factuur geacht integraal te zijn aanvaard.

12. Aangestelden.

AboveSecond kan bepaalde opdrachten deels of geheel toevertrouwen aan één of meerdere onderaannemers. In dat geval blijft AboveSecond het aanspreekpunt. AboveSecond is slechts aansprakelijk voor de onderaannemer in het geval het een zuivere en rechtstreekse aanneming betreft. Van zodra AboveSecond niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra de Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van AboveSecond desbetreffende.

13. Intellectuele eigendomsrechten.

Na integrale betaling van de factuur verkrijgt de Opdrachtgever alle intellectuele eigendomsrechten op hetgeen AboveSecond in opdracht creëert. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.

AboveSecond kan uiteraard niet meer rechten overdragen dan wettelijk toegestaan. Alle door Above Second zelf geproduceerde tekst, geluid en beeld vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht en andere industriële eigendomsrechten van de door AboveSecond bedachte of uitgevoerde productie blijven eigendom van AboveSecond. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur. AboveSecond behoudt zich het recht voor alle door haar gerealiseerde producties te gebruiken als promotiemateriaal voor AboveSecond.

Tenzij anders overeengekomen blijft het copyright (recht om kopieën te maken) bij AboveSecond. In geval van schending van het copyright is AboveSecond niet aansprakelijk voor eventuele claims van derden.

AboveSecond kan in haar producties gebruik maken van auteursrechtenvrije muziek. Indien de Opdrachtgever toch wenst dat auteursrechtelijk beschermde muziek wordt gebruikt dan is de vergoeding van de auteursrechten (SABAM,…) ten laste van de Opdrachtgever. Alle vergoedingen voor uitzendrechten en duplicatie zijn ten allen tijde ten koste van de Opdrachtgever.

AboveSecond kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Opdrachtgever nalaat haar betreffende verplichtingen te voldoen. De Opdrachtgever die opdracht geeft tot reproductie -zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage- wordt geacht als zijnde hiertoe gerechtigd. AboveSecond kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Opdrachtgever/opdrachtgever niet over de nodige rechten zou beschikken.

Domeinnamen.

Above Second kan enkel overgaan tot een registratie of hernieuwing van de domeinnaam na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de Opdrachtgever. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens de door hen bepaalde regels en procedures. Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de Opdrachtgever en de bevoegde instantie waarin AboveSecond slechts een verbindende rol vervult. AboveSecond kan nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot een verlies van de domeinnaam leidt.

Domeinnamen kunnen pas worden overgedragen of getransfereerd tot na de integrale betaling van alle facturen in relatie met die domeinnamen met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding.

Hosting.

AboveSecond maakt gebruik van de services van derden voor het hosten van de websites. De hostingvoorwaarden zijn terug te vinden op deze link:

https://hostingbelgie.com/voorwaarden-registratie-en-hosting/

De hosting van websites kan pas worden overgedragen of getransfereerd tot na de integrale betaling van alle facturen in relatie met die domeinnamen met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding.

14. Aansprakelijkheid.

De Opdrachtgever dient aan AboveSecond alle informatie noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken. AboveSecond is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AboveSecond is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

AboveSecond kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor een haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. De aansprakelijkheid van AboveSecond blijft beperkt tot deze gevallen.

AboveSecond is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten tijdens de overeenkomst.

Indien AboveSecond aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AboveSecond beperkt tot maximaal de totale waarde van de gesloten overeenkomst.

AboveSecond is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade of door grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst.

Indien Above Second werkzaamheden op locatie van de Opdrachtgever dient uit te voeren, dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn zodat AboveSecond of zijn aangestelde de opdracht onder optimale en veilige omstandigheden kan uitvoeren en met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de werkplek goed bereikbaar is voor personeel van AboveSecond en de aan te voeren materialen. De Opdrachtgever  is dan ook volledig aansprakelijk voor elk schadegeval dat zich zou voordoen naar aanleiding van de schending van deze verplichting.

Derhalve komt aan AboveSecond of zijn aangestelde geen enkele aansprakelijkheid toe voor enige schade aangebracht aan de goederen van de Opdrachtgever of derden naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst.

De Opdrachtgever zal eveneens zorgen dat alle door haar aangebrachte personen waarvan AboveSecond op één of andere wijze de beeltenis of stem gebruikt, de nodige toelating daarvoor hebben gegeven.

AboveSecond kan niet aansprakelijk worden gesteld en bijgevolg niet tot betaling van enige vergoeding worden gehouden indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van overmacht of technische redenen. Onder meer, doch niet limitatief, brand, oorlog, natuurramp, diefstal, stroompanne, beschadiging van bestanden, ongunstige weersomstandigheden, panne aan apparatuur,…

15. Verwerking van persoonsgegevens.

AboveSecond garandeert dat de persoonsgegevens die van de Opdrachtgever worden verkregen in het kader van huidige samenwerking worden verwerkt, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes en zal conform de regels van GDPR de verwerking van uw persoonsgegevens beschermen en beheren in alle transparantie. In de Privacyverklaring kan de Opdrachtgever terugvinden hoe Above Second omgaat met de persoonsgegevens, hoe Above Second deze verwerkt en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Ook wordt beschreven welke rechten de Opdrachtgever kan doen gelden ten aanzien van deze gegevens.

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om de werkwijze van Above Second te verduidelijken en nieuwe of andere privacy praktijken weer te geven. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. De meest recente versie is steeds van toepassing op onze relatie, deze is steeds raadpleegbaar op onze website.

16. Geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

17. Clausule.

Het feit dat AboveSecond één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen. Indien een bepaling van deze algemene handelsvoorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden, en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden behouden.

Vragen over deze Algemene verkoopsvoorwaarden

Als u vragen heeft over onze algemene verkoopsvoorwaarden stuur een e-mail naar info@abovesecond.be

Schrijf ons op:
Algemene verkoopsvoorwaarden
AboveSecond vof
Mechelsesteenweg 520A bus 0.01
B-1800 Vilvoorde